England comes to Giżycko
we invite you to experience the difference!

Regulamin

Zajęcia lekcyjne trwają od września 2017r. do czerwca 2018r.


Kalendarz zajęć lekcyjnych zgodny jest z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w szkołach publicznych.


Szczegółowy cennik ustalany jest przy zapisach ( ceny kursów uzależnione są od ilości osób w grupie i specjalizacji kursu).


Płatność za kurs odbywa się w miesięcznych ratach, których wysokość pozostaje niezmienna bez względu na ilość dni wolnych od zajęć w danym miesiącu kalendarzowym a wynikających z kalendarza roku szkolnego (święta państwowe, ferie świąteczne i zimowe).


Miesięczną opłatę za kurs uczestnik wnosi do 5-go dnia każdego miesiąca w biurze szkoły lub przelewem bankowym na konto szkoły.


Cena kursu obejmuje dodatkowe materiały dydaktyczne.


Czasowa nieobecność nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.


Jeżeli z przyczyn losowych ( np. choroba, wypadek ) uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, to przypadek taki będzie rozpatrywany indywidualnie.


W przypadku odwołania zajęć z powodu choroby lub nieobecności lektora opłata za daną lekcję jest przenoszona na następny miesiąc lub dodatkowe zajęcia, które odbędą się w innym uzgodnionym terminie.


Umowa o naukę języka może zostać rozwiązana w każdym czasie na skutek pisemnego oświadczenia o rezygnacji. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym złożono pisemne oświadczenie o rezygnacji.


Liczebność grup nie powinna przekraczać 8 osób. Obecność większej liczby osób na zajęciach jest możliwa wyłącznie za zgodą wszystkich uczestników kursu.


Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian zajęć i godzin z daną grupą w trakcie roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych bądź innych przyczyn niezależnych od szkoły.


W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy poniżej ustalonego limitu, kurs może zostać rozwiązany, a uczestnicy mogą kontynuować naukę w innych grupach na zbliżonym poziomie. W przypadku braku takich grup uczestnicy otrzymują zwrot niewykorzystanej nadpłaty. Istnieje także możliwość utrzymania mniejszej grupy przy ustaleniu nowej ceny.